ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਅਉਖਦੁ ਨਾਮੁ ॥
"Naam is the remedy to cure all ills"
Optimized-Bhai_Jagraj_Singh