*ੴ*

Tomorrow Mon 14th Nov, Prakash Devas Sri Guru Nanak Dev Ji

Bhog Sri Sahij Paath followed by Kirtan from 5.30pm

 

IMG_0457

 *ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਯਗਤ ਮਹਿਂ.. ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ*।